Skip to content

Gert van Tol

Workshops

Gert van Tol

Gert van Tol richt zich als consultant op het primair onderwijs met als hoofdthema’s didactisch handelen, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij heeft ervaring opgedaan als leerkracht, als directeur van diverse basisscholen en als bestuurder van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Voor wat betreft passend onderwijs en jeugdzorg heeft Gert ervaring opgedaan door zijn buitenlandse reizen en studie aan de universiteit van Edinburgh. Voor Nederland is hij agent van het GIRFEC-programma (Getting It Right For Every Child).

Naast zijn consultancywerk is Gert van Tol bestuurder bij PCO-N en PCBO Dantumadiel. 

Workshops

Workshops op maat

Naast het onderstaande aanbod biedt Gert van Tol ook workshops op maat aan, bijvoorbeeld over:

  • De 4 sleutels voor een effectieve les®
  • De reflectieve dialoog
  • Feedback: geven en ontvangen
  • Leiderschap in de school (leiding in samenhang)
  • Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
  • Talentgericht werken
  • Visieontwikkeling

Passend onderwijs (en jeugdzorg) (ca. 2 uur)

In deze workshop kijken we naar het schoolprofiel met betrekking tot de ondersteuning van de leerlingen en vergelijken we onze
aanpak met internationale modellen. We vergelijken de ondersteuning in de verschillende groepen en kijken naar een mogelijke wegingsfactor om de ondersteuning op een goede wijze te verdelen in de school. We maken een deelbegroting voor de ondersteuning van de leerlingen. We leren maximaal rendement te halen uit multidisciplinaire gesprekken waarbij ook jeugdzorg of GGD betrokken is. We passen casuïstiek toe indien gewenst en voorhanden.

Resultaat
Deze workshop geeft een realistisch beeld van mogelijkheden en onmogelijkheden. Het aangepaste schoolprofiel wordt een
dynamisch instrument om op te sturen in de school en/of organisatie.

Zelfreflectie met robotcamera (SWIVL) (ca. 2 uur)

In deze workshop geven we verdieping aan het werken met de reflectieve dialoog binnen collegiale consultatie. We gebruiken een
robotcamera om eigen filmopnamen te kunnen maken en leren deze en filmopnamen van anderen te beoordelen op toepassing
van de 4 sleutels voor een effectieve les binnen het directe-instructiemodel en deze opnamen te bespreken op basis van de
reflectieve dialoog. Daarbij hoort het geven en ontvangen van feedback. De SWIVL kan ook worden ingezet als middel om eigen
blended-learningproducten te maken als materiaal voor zelf- of teamstudie. Daarnaast kent de SWIVL ook een toepassing binnen
de ondersteuning van leerlingen (en ouders) in de school.

Resultaat
Aan het einde van de workshop kan de gebruiker omgaan met de SWIVL en zijn de diverse toepassingsmogelijkheden onderzocht
en uitgeprobeerd.

Groepsplanloos werken met ParnasSys (ca. 2 uur)

Het handelingsgericht werken heeft ons veel gebracht, maar lang niet alles is nodig. Met de principes van HGW richten we het dashboard van ParnasSys anders in en schaffen we de groepsplannen af. De groepskaart wordt het uitgangspunt en we gaan werken met een aanpak die gebaseerd is op het gedachtegoed van Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt (opbrengstgericht passend onderwijs). Hierdoor ontstaat voor wat betreft het onderdeel ‘Afstemming’ (de 4de sleutel voor een effectieve les) eigenaarschap bij de leerkracht en werken we aan het zichtbaar maken van de handelingsgerichte cyclus binnen de school.

Resultaat
Na de workshop is men zich bewust van andere mogelijkheden om de groepskaart binnen
ParnasSys op een effectieve manier in te richten.

Stand-up meetings en bordsessies (ca. 2 uur)

Binnen het basisonderwijs wordt het meer en meer noodzaak om tijd effectief te besteden. Vergaderen op basis van vooraf geprogrammeerde jaarkalenders levert veel onnodige stress op in het team. Het kan veel effectiever. We leren in deze workshop om te gaan met moderne technieken als stand-up meetings en bordsessies en houden de eigen organisatie tegen het licht. Kunnen we tijdwinst behalen en werkdruk verminderen?

Resultaat
Aan het einde van de workshop kunnen we inschatten of het realistisch is onze vergadercultuur te wijzigen en te komen tot een
flexibele en dynamische organisatie, waarin het gaat om de effectiviteit van werk en het welzijn van mensen.