Skip to content

NPO

Op deze pagina zetten we alle interventies uit de NPO Menukaart voor je op een rij. Je kunt elke interventie openklappen.
Je ziet dan in één oogopslag welke e-learningcursussen je kunt volgen over dit onderwerp.
Je kunt kiezen uit maar liefst 92 cursussen met directe aansluiting op de interventies!

De aandachtspunten zijn overgenomen van de Menukaart van het NPO.

Download voor een compleet overzicht met alle informatie over de interventies onze Handreiking in de Kennisbank.
Daarin lees je ook hoe je professionalisering op school organiseert en ondersteunt met e-learning voor duurzaam beter onderwijs.
Download hier de handreiking van het Ministerie van OCW voor het inhuren van externe partijen voor het NPO.

Wat is het? Jonge kinderen voorschoolse of peuterschoolervaring laten opdoen ter voorbereiding op een succesvolle schooltijd.

E-learningcursussen voor pedagogisch medewerkers

 • Knap lastig 2 – 4 jaar (beschikbaar zomer 2022)
 • Opbrengstgericht werken
 • Rekenontwikkeling (beschikbaar vanaf februari 2022)
 • Spel en begeleiding
 • Taalverwerving en woordenschat

Aandachtspunten

 1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor VVE en kinderopvang. Inzet van VVE-interventies kan in samenwerking, binnen de bestaande kaders voor verantwoordelijkheden en besteding van middelen.
 2. De interventies moeten van hoge kwaliteit zijn. Gekwalificeerd en goed opgeleid personeel is essentieel.
 3. Die hoge kwaliteit komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van een positieve relatie tussen medewerkers en kinderen, waarbij de kinderen o.a. kennismaken met (voor)lezen, beginnend cijfermatig inzicht ontwikkelen en non-verbaal leren redeneren.
 4. Een langere periode (minimaal een jaar) op een voor- of peuterschool en starten op jonge leeftijd (drie jaar) lijken meer effect te hebben dan kortere periodes op een iets latere leeftijd, wat gemiddeld minder resultaten oplevert.
 5. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen profiteren van hoogwaardige interventies, vooral als daar kinderen uit verschillende milieus aan meedoen en als deze interventies een sterke educatieve component hebben.

Wat is het? Verlengen van de reguliere lestijd op school en de inzet van gerichte voor- en naschoolse interventies.

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • Afstemming in de les
 • Efficiënt gebruikmaken van de geplande onderwijstijd
 • Lesontwerp: de 4 sleutels voor een effectieve les
 • Strategieën voor denken en leren
 • Verbeteren van instructiegedrag met de Leidraad structurele onderwijsverbetering

Aandachtspunten

 1. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de extra tijd zo goed mogelijk wordt benut. Stem de lessen af op de behoeften van de leerlingen en hun niveau.
 2. Naschoolse programma’s met een heldere opbouw, duidelijke raakvlakken met het reguliere lesprogramma en ervaren en goed opgeleid personeel lijken meer bij te dragen aan de leerprestaties dan andere interventies met extra lesuren.
 3. Naschoolse interventies kunnen voorzien in intensievere instructie (zie ook Een-op-een-begeleiding).
 4. Verrijkende activiteiten die niet direct op het leren gericht zijn, kunnen een positief effect hebben op de prestaties. Dit verband is echter niet duidelijk aangetoond en het effect van de verschillende interventies varieert aanzienlijk (zie ook Sportieve activiteiten of Cultuureducatie).
 5. Heb je onderzocht hoe de kwaliteit van het lesgeven en het leren binnen de reguliere schooltijd kan worden verbeterd? Wellicht is het goedkoper en efficiënter om eerst meer wetenschappelijk onderbouwde interventies te introduceren voor de reguliere schooldag.

Wat is het? Extra lessen tijdens vakanties. Vaak bedoeld om achterstanden in te halen, maar niet altijd gericht op leren.

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • Actief betrokken leerlingen
 • Communiceren met ouders
 • Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven

E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)

Ouderbetrokkenheid (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)

Aandachtspunten

 1. Als je met een zomerschool de schoolprestaties wilt verbeteren, moet deze een leercomponent hebben. Heeft jouw zomerschool een intensieve instructiecomponent (in kleine groepen of een-op-een)?

 2. Zomerscholen zijn relatief duur. Heb je overwogen om gedurende het schooljaar te voorzien in extra leertijd? Daarmee bereik je misschien vergelijkbare resultaten voor minder geld.

 3. Bij een zomerschool kan het lastig zijn om ervoor te zorgen dat de leerlingen gedurende het hele programma blijven komen. Hoe kun je leerlingen en hun familie betrokken houden?

Wat is het? Variabele tijd per leerdoel, gebaseerd op realisatie beheersing.
Beheersingsgericht (mastery approach): leren en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden komt vanuit de persoon zelf en leidt tot het verkrijgen van inzicht en diep begrip – d.w.z. beheersing van de stof. 
Bron: Prof. dhr. Renate de Groot, OU (2017).  Leren, een levenslang bouwproces

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen
 • Werken met stappenplannen in de les

E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)

 • Beheersingsgericht leren (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)

Aandachtspunten

 1. Beheersingsgericht leren kun je niet zonder meer invoeren. Wat ga je veranderen en hoe? Hoe beoordeel je of de interventie op jouw school geslaagd is?

 2. Leerlingen moeten een hoge score halen voor ze door mogen naar het volgende onderwerp. Hoe bewaak je hun vooruitgang en hoe communiceer je daarover?

 3. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen elkaar helpen om de stof beter te beheersen?

 4. Beheersingsgericht leren lijkt effectief te zijn als aanvullende lesmethode. Hoe bepaal je welke onderwerpen geschikt zijn voor deze interventie?

 5. Hoe kun je kinderen die meer tijd nodig hebben om het vereiste niveau per blok te halen extra begeleiden?

Wat is het? Model waarbij de leerkracht start met het op een interactieve manier geven van klassikale instructie, waarna je vervolgactiviteiten afstemt op de behoefte van leerlingen.

Tip! De fasen van de verschillende instructiemodellen komen in grote lijnen overeen. Start met de cursus Verbetering van instructiegedrag met de Leidraad structurele onderwijsverbetering en verdiep je als team in het gekozen model. Diep daarna de fases verder uit, afhankelijke van de behoefte van het team en individuele leerkrachten met specifieke e-learning.

E-learning voor leerkrachten:

 • Activeren van voorkennis
 • Directe instructie voor kleuters
 • Duidelijke uitleg geven
 • Klassenmanagement: Een taakgerichte werksfeer
 • Lesontwerp, de vier sleutels voor een effectieve les
 • Structuur bieden in het onderwijs- en leerproces
 • Uitleg en opdrachten controleren
 • Variatie in werkvormen
 • Werken met stappenplannen in de les

Podcast:

 • Pedro de Bruckere over het activeren van voorkennis

E-learning voor schoolleiders:

 • Flitsbezoeken

Wat is het? Intensieve individuele begeleiding door een leerkracht, onderwijsassistent of andere volwassene buiten de normale lessen, als aanvulling op het onderwijs (als onderdeel van de uitbreiding onderwijs of tijdens de zomerschool of als vervanging van andere lessen).

E-learningcursussen voor onderwijsassistenten

 • Didactisch handelen

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • Bevorderen van leesmotivatie en leesplezier
 • Directe instructie voor kleuters
 • Passend onderwijs
 • Rekenen: automatiseren

E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)

 • Tutoring (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)

Aandachtspunten

 1. Een-op-een-begeleiding is een heel effectief middel om leerlingen achterstanden te laten inlopen, maar het is vrij duur. Heb je in plaats daarvan Instructie in kleine groepen overwogen, en het effect daarvan te evalueren?

 2. Instructie zal eerder effect hebben als het een aanvulling is op het normale onderwijs en expliciet is gekoppeld aan wat er in de les wordt behandeld.

 3. Heb je nagedacht over hoe je leerlingen en leerkrachten gaat begeleiden om ervoor te zorgen dat het effect blijvend is, ook tijdens de normale lessen?

 4. Een-op-een-begeleiding door onderwijsassistenten is waarschijnlijk vooral zinvol als zij ervaren zijn en daarvoor trainingen hebben gevolgd. Welke trainingen en begeleiding ga je aanbieden?

 5. Een-op-een-begeleiding door onderwijsassistenten is grondig geëvalueerd en effectief bevonden. Als je overweegt een interventie in te kopen, is dat dan een optie?

Wat is het? De leerling of leerkracht krijg informatie over zijn functioneren in relatie tot de leerdoelen of –resultaten gericht op verbeteren leerprestaties. Mondelingen, schriftelijke feedback of via toetsing of digitale technologie. Feedback door leerkracht aan leerling, van leerling aan leraar of van leerling naar leerling. E-learningcursussen voor leerkrachten
 • Complimenten geven en corrigeren
 • De mindset-theorie van Carol Dweck
 • Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen
E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)
 • Feedback (beschikbaar vanaf de winter 2022)
Pluspakket Edutrainers*
Microsoft 365:
 • Didactisch digitaal: Feedback en toetsen
* Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte. Aandachtspunten Effectieve feedback geven is lastig en moet specifiek, nauwkeurig en duidelijk zijn (bijvoorbeeld ‘Het ging goed omdat je…’ in plaats van alleen ‘Correct’). Vergelijk wat een leerling nu doet met wat eerder niet goed ging (bijvoorbeeld ‘Ik zie dat je probeerde om X te verbeteren, want het ging nu veel beter dan de vorige keer’). Stimuleer en ondersteun verdere verbeterpogingen. Wees zuinig met feedback anders verliest de feedback zijn betekenis. Geef specifieke tips voor verbetering en zeg niet alleen wat een leerling fout doet. Laat je leerkrachten effectieve trainingen volgen.
 1. Uit breder onderzoek blijkt dat feedback over complexe of lastige taken of doelen moet gaan, want daarmee benadruk je hoe belangrijk het is om door te zetten. Bovendien zal de feedback dan meer gewaardeerd worden door de leerlingen.
 2. Feedback kan zowel door leeftijdsgenoten als volwassenen worden gegeven (zie ook Leren van/met medeleerlingen).
 3. Heb je nagedacht over eventuele problemen die zich kunnen voordoen als je feedback effectief en consequent wilt toepassen op jouw school?
 4. Welke trainingen voor leerkrachten zijn er nodig om feedback op een succesvolle manier te kunnen inzetten op jouw school?
Wat is het? Interventies om het begrip en de leesvaardigheid te verbeteren via gesprekken in de klas over de inhoud van het leren of over het proces, of beide.

E-learning voor pedagogisch medewerkers en (kleuter)leerkrachten:
 • Taalverwerving en woordenschatontwikkeling
E-learning voor leerkrachten:
 • Bevorderen van leesmotivatie en leesplezier
 • Je taalgebruik afstemmen op de leerlingen
 • Preventieve logopedie
 • Uitdagend en effectief taalonderwijs
Wat is het? Individuele opdrachten en begeleiding per leerling. E-learningcursussen voor leerkrachten
 • De zelfsturende leerling
 • Duidelijke uitleg geven
 • Executieve functies
 • Gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT in de klas
 • Strategieën voor denken en leren
 • Werken met stappenplan in de les
E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)
 • Klassenmanagement (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
Pluspakket Edutrainers*
 • Apps en Tools: interactieve lessen geven met Pear Deck
* Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte. Aandachtspunten
 1. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende tijd is voor directe interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, zowel individueel als klassikaal, als de leerkracht zijn handen vol heeft aan het organiseren en monitoren van individuele activiteiten?
 2. Het kan zijn dat individuele instructie alleen effectief is voor leerlingen die hun eigen leren goed kunnen managen (zie ook Metacognitie en zelfregulerend leren). Wat heeft dit voor gevolgen voor jouw leerlingen?
 3. Als je digitale middelen gebruikt voor individuele leeractiviteiten, is dat voor de leerlingen een effectieve manier om de stof te oefenen, maar leerlingen hebben daarnaast directe instructie van een leerkracht nodig als er nieuwe stof wordt behandeld of als de leerlingen geen progressie boeken.
 4. Heb je instructie in kleine groepen overwogen om leerlingen met verschillende leerbehoeften tegemoet te komen zonder dat dit ten koste gaat van de totale hoeveelheid instructie die de leerlingen ontvangen?

Wat is het? Eén leerkracht geeft les aan groepjes van twee tot vijf leerlingen in een apart lokaal/aparte ruimte.

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • Datagestuurd werken
 • Duidelijke uitleg geven
 • De leerkracht in ontwikkeling
 • De zelfsturende leerling
 • Executieve functies
 • Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT in de klas

E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)

 • Feedback (beschikbaar vanaf de winter 2022)
 • Klassenmanagement (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)

Aandachtspunten

 1. Instructie in kleine groepen lijkt vooral effectief te zijn als deze gericht is op de specifieke behoeften van de leerlingen. Hoe kun je de behoeften van leerlingen goed beoordelen voordat je een nieuwe interventie inzet?
 2. Een-op-een-begeleiding en instructie in kleine groepen zijn beide effectieve interventies, maar omdat groepjes van twee of drie goedkoper zijn, kan het zinvol zijn die optie eerst vaker in te zetten. Heb je overwogen om instructie aan twee- of drietallen als eerste optie te proberen?
 3. Training en begeleiding van leerkrachten kan de effectiviteit van instructie in kleine groepen vergroten. Hebben de mensen die nu instructie geven in kleine groepen daarvoor speciale training ontvangen?
Wat is het? Er zijn diverse interventies mogelijk. Leerlingen werken in tweetallen of kleine groepjes en geven elkaar gerichte begeleiding. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor bepaalde aspecten van het lesgeven en de evaluatie van het succes. De leerlinginstructeur geeft feedback aan medeleerling. E-learningcursussen voor leerkrachten
 • 21e-eeuwse vaardigheden – Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren
 • De leerkracht in ontwikkeling
 • Doelmatig samenwerken bevorderen
E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)
 • Samenwerkend leren (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
Pluspakket Edutrainers*
Google Workspace:
 • Leer je leerlingen samenwerken
 • Opdrachten ontwerpen voor samenwerkend leren
 • Samenwerkend leren
 • Samenwerkend leren begeleiden

Microsoft 365:
 • Samenwerken met Teams in de klas
* Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte. Aandachtspunten
 1. 1.Zijn de activiteiten voldoende uitdagend voor de leerling die instructie krijgt? Heeft de leerling iets aan de instructies van de medeleerling?
 2. Hoe zorg je ervoor voor een goede interactie? Welke begeleiding krijgt de leerling die instructie geeft?
 3. Trainingen voor medewerkers en leerlingen die instructie geven is essentieel voor het welslagen van de interventie. Hoe bouw je voldoende tijd in om zowel medewerkers als leerlingen die instructie geven te trainen en om na verloop van tijd verbeteringen aan te brengen in het proces?
 4. Hoe zorg je ervoor dat de interventie wordt ingezet om bestaande stof te herhalen of te verankeren en niet om nieuwe stof te introduceren?
 5. Intensieve blokken van vier tot tien weken blijken het meeste effect te sorteren voor zowel de leerling die instructie geeft als de geïnstrueerde. Is deze intensiteit haalbaar op jouw school? Goede begeleiding van de leerlingen is dus essentieel.
Wat is het? Technieken gericht op het begrip van geschreven tekst, zoals betekenis uit de context afleiden, tekst samenvatten of hoofdpunten aanwijzen, grafische of semantische weergave, vragen stellen en het eigen tekstbegrip monitoren en zelf problemen herkennen.

E-learning voor leerkrachten:
 • Begrijpend lezen: Close Reading
 • Bevorderen leesmotivatie en leesplezier
 • Effectieve leertijd en technisch lezen
Podcast:
 • Kees Vernooy over effectief leesonderwijs

Wat is het? Bewust vormgeven pedagogisch klimaat op school zodat leerlingen goed in hun vel zitten en zich veilig voelen. Welbevinden is bevorderend voor leren. Maar goed onderwijs is ook goed voor het welbevinden.

E-learningcursussen voor leerkrachten

 • 21e-eeuwse vaardigheden – Deel 2: Creativiteit
 • Complimenten geven en corrigeren
 • Kind en rouw
 • Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven
 • Mindfulness in de klas
 • Respectvol gedrag en taalgebruik
 • Respectvolle omgang van de leerlingen met elkaar

E-learningcursussen voor pedagogisch medewerkers

 • Welbevinden en betrokkenheid (beschikbaar voorjaar 2022)

E-learningcursussen van de Augeo Foundation 

 • Cyberpesten
 • Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten
 • Steun bieden aan vluchtelingenkinderen
 • Steun bieden in de klas

E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)

 • Conflicthantering (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
 • De Gouden Weken
 • Klassenmanagement (beschikbaar vanaf de winter 2022)

Aandachtspunten

Voordat je deze interventies toepast formuleer je in je aanpak de antwoorden op de volgende vragen:

 1. Hoe koppel je deze interventies aan het reguliere lesprogramma?
 2. Hoe zorg je voor geschikte trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers om de interventies effectief te kunnen begeleiden?
 3. Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers de elementen van welbevinden en sociaal-emotioneel leren consistent verankeren in de dagelijkse schoolpraktijk en toepassen bij alles wat ze doen? Hoe neem je daarin ook de ouders mee: interventies werken het best als ouders ze kunnen ondersteunen.
 4. Hoe kun je interventies op een zorgvuldige manier afstemmen op kwetsbare of risicoleerlingen?
 5. Hoe zorg je ervoor dat interventies aansluiten bij de behoefte (en dus bij de analyse) en op de juiste wijze worden uitgevoerd?

Pak deze vragen op samen met het schoolbestuur (kwaliteitsmedewerkers) samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten. Verbind je aanpak met initiatieven vanuit de gemeenten in het kader van het Deltaplan jeugd en het stappenplan voor beleidsmedewerkers van onderwijs en gemeenten voor een samenhangende aanpak voor herstel van veerkracht en welbevinden na corona vorm te geven.

Wat is het? Het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen via sport vergroten en hun schoolprestaties verbeteren. Door school zelf georganiseerd of door derden.

E-learningcursussen

Geen specifiek aanbod beschikbaar.

Aandachtspunten

 1. Meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten kan bijdragen aan minder verzuim en minder schooluitval.

 2. De verschillende interventies laten een wisselend effect zien en deelname aan sportieve activiteiten leidt niet direct tot betere schoolprestaties. De kwaliteit van de interventie en de mate waarin het leren op school daarin een rol speelt, kunnen een groter verschil maken dan de gekozen interventie zelf.

 3. Georganiseerde buitenschoolse activiteiten waarin sport wordt gecombineerd met korte, regelmatige en gestructureerde lessen in lezen, schrijven en rekenen/wiskunde (een-op-een of in groepen), bijvoorbeeld op een naschoolse club of zomerschool, zullen zeer waarschijnlijk meer effect hebben op de schoolprestaties dan alleen sporten.

 4. Als je overweegt om sportieve activiteiten in te zetten om de aanwezigheid en betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun prestaties te verbeteren, hoe ga je het effect daarvan dan meten?

Wat is het? Meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Als onderdeel van het lesprogramma of als buitenschoolse activiteit.

E-learningcursussen
Geen specifiek aanbod beschikbaar.

Aandachtspunten
 1. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de onderzochte interventies zeer uiteenlopende effecten hebben. Hoe verhoudt de door jou gekozen kunstinterventie zich tot wat je wilt verbeteren en hoe weet je of de interventie succesvol zal zijn?
 2. Betere leerprestaties blijken haalbaarder te zijn bij jonge leerlingen.
 3. Dat het bespelen van een muziekinstrument een positief effect heeft op de leerprestaties is vooral veelbelovend.
 4. Op kunst geïnspireerde oplossingen kunnen een manier zijn om oudere leerlingen weer bij het leren te betrekken, maar dat leidt niet altijd tot betere prestaties. Hoe kun je die grotere betrokkenheid inzetten om het lesgeven en leren voor deze leerlingen te verbeteren?
 5. Cultuureducatie is een zelfstandig educatief doel, maar is over het algemeen geen erg effectieve manier om de leerprestaties in de kernvakken te verbeteren.
Wat is het? Leerlingen zelf concreter laten nadenken over hun leerproces. Vaak via speciale programma’s leerlingen leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. Leerlingen bepalen zelf hun strategie en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

E-learning voor leerkrachten
 • Complimenten geven en corrigeren
 • De zelfsturende leerling
 • Executieve functies
 • Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor de organisatie van hun leerproces
 • Leerlingen kennis laten toepassen in andere situaties
 • Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven
 • Strategieën voor denken en leren
E-learning algemeen: Podcasts
 • Podcast 5: Pieternel Dijkstra – Het nut van leerstrategieën
Aandachtspunten
 1. Welke expliciete tips kun je je leerlingen geven om hen te helpen bij het plannen, monitoren en evalueren van specifieke taken en van bepaalde aspecten van hun leerproces?Hoe kun je hen de gelegenheid geven om deze tips in de praktijk te brengen, eerst met hulp en daarna zelfstandig?
 2. Hoe kun je leerlingen uitdagen om voor bepaalde specifieke leertaken hun zelfregulatie en metacognitie te ontwikkelen?
 3. Hoe kun je in de klas gesprekken over metacognitie stimuleren, gerelateerd aan het doel en de inhoud van de les?
 4. Welke training heb je nodig om je kennis en begrip van deze interventies te vergroten? Heb je ook andere professionele trainingen overwogen, die op andere scholen aantoonbaar effectief zijn gebleken?
Wat is het? Leerlingen werken bij activiteiten of leertaken met elkaar samen in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen in de uitvoering van een duidelijk omschreven collectieve taak. E-learningcursussen voor leerkrachten
 • 21e-eeuwse vaardigheden – Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren
 • Doelmatig samenwerken bevorderen
E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)
 • Samenwerkend leren (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
Pluspakket Edutrainers*
Google Workspace:
 • Leer je leerlingen samenwerken
 • Opdrachten ontwerpen voor samenwerkend leren
 • Samenwerkend leren
 • Samenwerkend leren begeleiden
Microsoft 365:
 • Samenwerken met Teams in de klas
* Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte.

Aandachtspunten
 1. Samenwerken gaat niet automatisch: leerlingen hebben daar ondersteuning bij nodig en moeten ermee oefenen.
 2. De taken moeten zorgvuldig worden verdeeld en omschreven zodat de samenwerking effectief en efficiënt verloopt. Anders zullen sommige leerlingen proberen het werk in hun eentje te doen.
 3. Competitie tussen groepen kan een middel zijn om leerlingen effectiever te laten samenwerken. Een te grote nadruk op competitie kan er echter toe leiden dat de leerlingen vooral willen winnen en te weinig gericht zijn op hun leerprestaties.
 4. Het is vooral van belang dat minder goed presterende leerlingen tijdens de samenwerking worden gestimuleerd om actief deel te nemen en hun gedachten onder woorden te brengen, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de samenwerking.
 5. Heb je nagedacht over de benodigde trainingen voor leerkrachten om deze interventies effectief te kunnen inzetten?
Wat is het? In kleinere klassen heeft de leerkracht meer lesmethoden ter beschikking en krijgen de leerlingen meer aandacht wat de prestaties van leerlingen kan verbeteren.

E-learningcursussen
Geen specifiek aanbod beschikbaar.

Aandachtspunten
 1. Een kleine vermindering van het aantal leerlingen in de klas (bijvoorbeeld van 30 naar 25) is waarschijnlijk niet kosteneffectief in vergelijking met andere interventies.
 2. Voor jongere kinderen kunnen kleinere klassen misschien voordeel opleveren op de lange termijn.
 3. Kleinere klassen hebben alleen effect op het leren als leerkrachten daardoor ook anders gaan lesgeven. Hoe kun jij de aanpak van de leerkrachten op jouw school aanpassen? Welk trainingen zijn daarvoor nodig?
 4. De voordelen van kleinere klassen zitten hem vooral in een grotere flexibiliteit in het lesgeven en de hoeveelheid en de kwaliteit van de feedback die leerlingen krijgen (zie ook Feedback). Heb je nagedacht over hoe je het leren in kleinere klassen gaat organiseren en hoe je leerlingen betere feedback kunt geven?
 5. Heb je, als alternatief voor klassenverkleining, overwogen om je personeel anders in te zetten (zowel leerkrachten als onderwijsassistenten), zodat de leerkrachten intensiever met kleinere groepen kunnen werken (zie ook Instructie in kleine groepen)?
Wat is het? Onderwijsassistenten (en instructeurs) ondersteunen de leerkracht in de klas. Taken verschillen per school en variëren van administratieve ondersteuning en meehelpen in de klas tot het geven van gerichte instructie aan leerlingen (een-op-een of in groepjes). Inzet onderwijsassistenten voor een-op-een-begeleiding of begeleiding in groepjes kan zorgen voor 3 tot 5 maanden extra leerwinst. E-learningcursussen voor onderwijsassistenten
 • Didactisch handelen
 • Functie-inhoud en rol in de school
E-learningcursussen voor leerkrachten
 • De leerkracht handelt professioneel
 • Werken in een professionele leergemeenschap
Pluspakket Edutrainers*
Apps en Tools:
 • Taken organiseren met Trello
Microsoft 365:
 • Online samenwerken in bestanden
 • Samenwerken in Teams
* Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte.

Aandachtspunten
 1. Bij welke activiteiten kan een onderwijsassistent effectief worden ingezet en bijdragen aan betere schoolprestaties, in plaats van alleen ondersteunende taken uit te voeren?
 2. Heb je geregeld dat leerkrachten en onderwijsassistenten begeleiding en training ontvangen, zodat ze leren om effectief samen te werken?
 3. Hoe voorkom je dat leerkrachten minder aandacht gaan besteden aan leerlingen die ook door de onderwijsassistenten worden begeleid?
 4. Heb je bedacht hoe je het effect van de inzet van je onderwijsassistenten gaat meten?
Wat is het? Deze interventies gebruik je altijd in combinatie met interventies voor meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van executieve functies of inzet van personeel. Als een van die interventies daarom vraagt, kan je als school geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus ook inzetten voor:
 • Ouderbetrokkenheid
 • Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies
 • (Tijdelijk) aantrekken of inhuren van nieuw personeel voor specifieke interventies
 • Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen
 • Schoolontwikkeling en verbetercultuur
 • Systematisch monitoren en bijstellen (data-geïnformeerd werken)
 • Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk
E-learningcursussen voor leerkrachten
 • Communiceren met ouders
 • Cruciale gespreksvoering
 • Datagestuurd werken
 • De leerkracht handelt professioneel
 • De leerkracht in ontwikkeling
 • Effectief vergaderen
 • Groepsplanloos werken
 • Persoonlijke effectiviteit voor leerkrachten
 • Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)
 • Verbeteren van instructiegedrag met de Leidraad structurele onderwijsverbetering
E-learning ‘In een Notendop’ (beknopte cursussen)
 • Ouderbetrokkenheid (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
Pluspakket Edutrainers*  * Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte. Zie ook
Wat is het? Digitale technologie kun je bijvoorbeeld inzetten voor  afstandsonderwijs of feedback. Je gebruikt computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Technologie kan leerkrachten helpen om effectievere feedback te geven of dingen duidelijker in beeld te brengen, of leerlingen motiveren om meer te oefenen.

E-learningcursussen voor leerkrachten
 • ICT en Mediawijsheid
 • Gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT in de klas
 • Lesgeven op afstand
 • Lesgeven op afstand aan kleuters
Leerblokken Edutrainers*
Microsoft 365:
 • Van start met didactisch digitaal lesgeven
 • Van start met Teams 2.0
 • Toetsen maken met Forms
Google Classroom:
 • Van Start met Google Classroom
* Zie verder het Pluspakket Leerblokken Edutrainers die aan de eigen academie kan worden toegevoegd.

Pluspakket Edutrainers
**
Algemeen:
 • Flip je les: de basis
 • Flip je les: Edpuzzle
 • Flip je les: Eigen video’s maken
 • De digitale beleveniswereld van de jeugd
 • Digitale media: de basis
 • Kennis testen met Socrative
 • Stemmen via polls
 • Taken organiseren met Trello
 • Formatief toetsen
 • Video’s maken met Screencast-O-Matic
 • Interactieve lessen geven met Pear Deck
Microsoft 365 – Didactisch digitaal:
 • Instructie en verwerven van kennis
 • Opening en sluiting van de les
 • Verwerking en werkvormen
 • Feedback en toetsen
 • Leerhulpmiddelen
 • Teams in de klas 2.0
 • Teams beheren 2.0
 • Samenwerken met Teams in de klas
 • Toetsen maken met Forms
 • Differentiëren met Forms
 • Flipgrid: geef elke leerling een stem
Google Workspace – Didactisch digitaal:
 • Breid je klaslokaal uit met Google Classroom
 • Van start met Google Classroom
 • Opdrachten klaarzetten in Google Classroom
 • Leer je leerlingen samenwerken
 • Opdrachten ontwerpen voor samenwerkend leren
 • Samenwerkend leren begeleiden
 • Laat leerlingen van elkaar leren
 • Toetsen maken
 • Leerlingen elkaar laten beoordelen
 • Opdrachten beoordelen
 • Leren van toetsresultaten
 • Differentiëren
** Staat het pluspakket nog niet in jullie academie? Neem dan contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor een offerte.

Aandachtspunten
 1. Als je technologie effectief wilt inzetten, moeten de leer- en onderwijsdoelen centraal staan en niet de technologie zelf: technologie is geen doel op zich. Je moet duidelijk voor ogen hebben hoe een nieuwe technologie de wisselwerking tussen lesgeven en leren kan verbeteren.
 2. Nieuwe technologie leidt niet automatisch tot betere prestaties.
 3. Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces te verbeteren?
 4. Dat leerlingen gemotiveerd zijn om technologie te gebruiken, leidt er niet altijd toe dat ze effectiever gaan leren, zeker als het gebruik van de technologie en de gewenste leerprestaties niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 5. Leerkrachten/docenten hebben ondersteuning en tijd nodig om nieuwe technologie effectief toe te passen. Ze moeten niet alleen leren hoe de hard- en software werken, maar ze hebben ook training nodig om te leren hoe technologie kan worden ingezet voor betere leerprestaties.
 6. Let bij het werken met digitale technologie ook op de privacy en gegevensbescherming van leerlingen.
Wat is het? De begeleiding bij het leren van kinderen door hun ouders.

E-learningcursussen voor leerkrachten
 • Communiceren met ouders
E-learningcursussen voor intern begeleiders
 • De ib’er begeleidt ouders en/of leerkrachten
E-learning ‘In een notendop’ (beknopte cursussen)
 • Ouderbetrokkenheid (beschikbaar vanaf het voorjaar 2022)
Aandachtspunten
 1. Betrokkenheid is gemakkelijker te realiseren bij ouders van zeer jonge kinderen. Hoe houd je ouders betrokken als hun kinderen ouder worden?
 2. Heb je een flexibele oplossing waarin rekening wordt gehouden met de (werk)agenda van ouders? Ouders van oudere kinderen geven misschien de voorkeur aan kortere sessies op een flexibel tijdstip.
 3. Hoe zorg je ervoor dat de ouders zich welkom voelen op school, vooral als ze zelf geen positieve ervaringen hebben met school?
 4. Welke praktische ondersteuning, adviezen en begeleiding kun je ouders geven die zichzelf niet in staat achten om hun kinderen te helpen bij het leren, zoals eenvoudige tips om jonge kinderen te helpen met lezen?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact op met onze helpdesk.

Telefoonnummer helpdesk

023-55 11 511​

E-mail helpdesk

onderwijs@civas.nl